Warunki korzystania ze strony internetowej

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej Witryny, dostępnej z www.ubirasha.com, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami korzystania z Witryny i zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w tej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Korzystaj z Licencji

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze strony internetowej Ubirasha wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:

  • modyfikować ani kopiować materiałów;
  • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
  • podejmować prób inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na Stronie internetowej Ubirasha;
  • usuwać z materiałów jakichkolwiek zapisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności; Lub
  • przekazywanie materiałów innej osobie lub „kopiowanie” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Pozwoli to Ubirasha zakończyć działanie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po wygaśnięciu prawa do przeglądania również wygasną i należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w jego posiadaniu, niezależnie od tego, czy są one drukowane, czy w formacie elektronicznym. Niniejsze Warunki korzystania z usługi zostały utworzone za pomocą Generatora warunków korzystania z usługi .

3. Zastrzeżenie

Wszystkie materiały na Stronie internetowej Ubirasha są dostarczane „tak jak są”. Ubirasha nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dlatego odrzuca wszelkie inne gwarancje. Ponadto Ubirasha nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej Witrynie lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn, do których prowadzą łącza do tej Witryny.

4. Ograniczenia

Ubirasha ani jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstaną w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z materiałów na Stronie internetowej Ubirasha, nawet jeśli Ubirasha lub upoważniony przedstawiciel tej Strony internetowej zostali ustnie lub pisemnie powiadomieni o możliwości takie uszkodzenie. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Poprawki i Errata

Materiały pojawiające się na Stronie internetowej Ubirasha mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Ubirasha nie obiecuje, że jakiekolwiek materiały w tej Witrynie są dokładne, kompletne lub aktualne. Ubirasha może zmienić materiały zawarte na swojej Stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Ubirasha nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Ubirasha nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza z jej Witryny, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia strony przez Ubirasha. Korzystanie ze stron internetowych, do których prowadzą łącza, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje warunków użytkowania witryny

Ubirasha może zmienić niniejsze Warunki korzystania ze swojej Witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

9. Obowiązujące prawo

Wszelkie roszczenia związane z Witryną Ubirasha podlegają prawu pl bez względu na przepisy kolizyjne.